Data Ruang Dosen

NoNama DosenRuangKeterangan
1apt. Agus Gunawan, S.Farm., M.Farm.R.RosellaC.2.3b
2Chossy Fradine M.FarmR.RosellaC.2.3b
3apt. Carolina Eka Waty, S.Farm., M.Sc.R.RosellaC.2.3b
4Dr. apt. Opstaria Saptarini, S.Farm., M.Si.R.RosellaC.2.3b
5Destik Wulandari, S.Pd., M.Si.R.RosellaC.2.3b
NoNama DosenRuangKeterangan
1apt. Fitri Kurniasari, S.Farm., M.Farm.R.LavenderC.2.3c
2Lukito Mindi Cahyo, S.KG., M.PH.R.LavenderC.2.3c
3Dra. apt. Pudiastuti, R.S.P., MM.R.LavenderC.2.3c
4apt. Siti Aisyah, S.Farm., M.Sc.R.LavenderC.2.3c
5Dr. Nuraini Harmastuti, S.Si., M.Si.R.LavenderC.2.3c
6apt. Santi Dwi Astuti, S.Farm., M.Sc.R.LavenderC.2.3c
7Dr. apt. Ilham Kuncahyo, S.Si., M.Sc.R.LavenderC.2.3c
NoNama DosenRuangKeterangan
1apt. Jena Hayu Widyasti, S.Farm., M.Farm.R.WolffiaC.2.3d
2Dr. Ana Indrayati, S.Si., M.Si.R.WolffiaC.2.3d
3apt. Muhammad Dzakwan, S.Si., M.Si.R.WolffiaC.2.3d
4apt. Ghani Nurfiana, S.Farm., M.Farm.R.WolffiaC.2.3d
5apt. Fitra Indah Wiratantri, S.Farm.R.WolffiaC.2.3d
No Nama DosenRuangKeterangan
1apt. Jamilah Sarimanah, S.Si., M.Si.R.JasmineC.2.3d
2apt. Endang Sri Rejeki, S.Si., M.Si.R.JasmineC.2.3d
3apt. Ismi Puspitasari, S.Farm., M.Farm.R.JasmineC.2.3d
4Prof. Dr. apt. R.A. Oetari, S.U., M.M., M.Sc.R.JasmineC.2.3d
5apt. Putri Kharisma Novita Sari, M.Pharm.Sci.R.JasmineC.2.3d
NoNama DosenRuangKeterangan
1Drs. apt. Widodo Priyanto, MM.R.SteviaC.2.4
2Drs. apt. Partana Boedi Rahardja, SH., MPH.R.SteviaC.2.4
3Dr. apt. Gunawan Pamudji W, S.Si., M.Si.R.SteviaC.2.4
4Dra. apt. Suhartinah, M.Sc.R.SteviaC.2.4
5Desi Purwaningsih, S.Pd., M.Si.R.SteviaC.2.4
6Dr. Drs. Supriyadi, M.SiR.SteviaC.2.4
7apt. Mamik Ponco Rahayu, S.Si., M.Si.R.SteviaC.2.4
8apt. Shabrina Nindya Hutami, M.Farm.R.SteviaC.2.4
9Dr. Drs. Mardiyono, M.SiR.SteviaC.2.4
10apt. Anita Nilawati, M.Farm.R.SteviaC.2.4

 

Scroll to Top